VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

defaultVŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI GASTMA, s.r.o.

Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Spoločnosť Gastma, s.r.o., so sídlom Dénešova 10, 040 23 Košice, zapísaná na okresnom súde Košice I. odd: Sro, vl. č. 9156/V (ďalej len „GASTMA“) vydáva všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “VOP GASTMA“)pre úpravu zmluvných vzťahov, do ktorých vstupuje so svojimi zákazníkmi ako predávajúci alebo ako zhotoviteľ pri uzatváraní obchodných záväzkových vzťahov na dodávky špičkových technologických zariadení pre gastronómiu, a ďalej potom pri uzatváraní obchodných záväzkových vzťahov na poskytovanie servisných a iných služieb pre tieto technologické zariadenia alebo na dodávku tovaru.
2. VOP GASTMA stanovujú podrobnú úpravu práv a povinností zmluvných strán v rámci ich spolupráce a vzťahujú sa na všetky zmluvné vzťahy uzatvorené medzi GASTMA a fyzickou či právnickou osobou (ďalej len „Zákazník“), s ktorým GASTMA uzavrie zmluvu o dielo, kúpnu zmluvu, či inú obdobnú zmluvu na dodávku gastronomického zariadenia, ktorá môže byť spojená aj s montážou gastronomického zariadenia alebo na poskytnutie servisných prác či iných služieb alebo na dodávku tovaru (ďalej len „Zmluva“).
3. Spoločnosť GASTMA dodáva svojim zákazníkom profesionálne gastronomické zariadenia, a to s montážou i bez montáže, tovar či poskytuje servisné práce či iné služby (ďalej len „Gastro“).
4. VOP GASTMA sú neoddeliteľnou súčasťou každej Zmluvy uzavretej medzi GASTMA a Zákazníkom.
5. Pokiaľ nie sú konkrétnou uzatvorenou Zmluvou stanovené odlišné obchodné podmienky, platia pre všetky zmluvné vzťahy VOP GASTMA. V prípade stretu všeobecných obchodných podmienok zmluvných strán sa záväzkový vzťah riadi prednostne VOP GASTMA , ak nebude písomne zjednané inak. Tieto VOP GASTMA sa nepoužijú iba v prípade, kedy je ich použitie zmluvne výslovne vylúčené, a to písomnou formou.
6. Právne vzťahy medzi účastníkmi výslovne neupravené Zmluvou ani týmito VOP GASTMA sa riadia príslušnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Obchodným zákonníkom.
7. Uzatvorením Zmluvy, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú VOP GASTMA, strácajú platnosť všetky predchádzajúce dojednania týkajúce sa obsahu Zmluvy, pokiaľ nie sú so Zmluvou v rozpore.

Článok 2
Zmluvný vzťah
1. Jednotlivé dodávky Gastro môžu byť realizované na základe nižšie uvedených zmluvných vzťahov (ďalej len „Zmluva“):
a) Kúpna zmluva.
b) Zmluva o dielo na dodávku zariadenia vrátane montáže.
c) Zmluva o dielo na servis zariadenia.
d) Prípadne iný zmluvný vzťah na základe konkrétneho dojednania medzi stranami.
2. Náležitosti pre uzavretie platného zmluvného vzťahu:
a) označenie zmluvných strán (identifikačné údaje podľa príslušnej registrácie, sídlo, IČ, DIČ),
b) dátum dojednania,
c) druh a množstvo požadovaného Gastro,
d) termín dodania,
e) miesto dodania, vrátane prípadnej požiadavky na spôsob dopravy,
f) cena a spôsob úhrady,
g) kontaktné osoby zmluvných strán, vrátane podpisu oprávnenej osoby prípadne pečiatky.
3. Pokiaľ nebude uzatvorená konkrétna písomná Zmluva, je možné uzatvoriť zmluvný vzťah vykonaním objednávky Zákazníka a jej následnou akceptáciou spoločnosti GASTMA. Objednávka musí spĺňať tieto náležitosti:
a) označenie objednávateľa (identifikačné údaje podľa príslušnej registrácie, sídlo, IČ, DIČ ),
b) číslo ponuky (pokiaľ bola vykonaná),
c) dátum objednania,
d) druh a množstvo požadovaného Gastro,
e) termín dodania,
f) miesto dodania, vrátane prípadnej požiadavky na spôsob dopravy,
g) kontaktné osoby zmluvných strán, vrátane podpisu oprávnenej osoby a pečiatky.
4. Objednávka Gastro chémie a Gastro servisných prác môže byť prevedená Zákazníkom ako písomne (poštou, e-mailom), tak telefonicky. Objednávka ostatného Gastro môže byť vykonaná Zákazníkom iba písomne (poštou, e-mailom).

Článok 3
Uzatvorenie zmluvy
1. Pre účely VO sa okamihom uzatvorenia Zmluvy rozumie:
a) podpis písomnej Zmluvy obidvoma stranami,
b) písomná akceptácia Zákazníkovej písomnej objednávky, ktorá bola doručená GASTMA, za podmienok a v súlade s týmito VOP GASTMA,
c) ústna akceptácia Zákazníkovej telefonickej objednávky vykonanej v súlade s Čl. 2 odst. 4 VOP GASTMA.
2. Vykonaním objednávky Zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s obsahom týchto VOP GASTMA, súhlasí s nimi a zaväzuje sa podľa nich plniť svoje povinnosti.

Článok 4
Cenové podmienky a prenesenie daňovej povinnosti
1. GASTMA sa zaväzuje, že bude dodávať Gastro zariadenia v cenách uvedených v ponuke vypracovanej konkrétnemu Zákazníkovi. V prípade servisných služieb sa GASTMA zaväzuje, že bude poskytovať servisné a súvisiace služby v cenách a za podmienok zjednaných v zmluvách o dielo na servis zariadenia. Pokiaľ takáto ponuka nebude vykonaná alebo zmluva o dielo na servis zariadenia nebude uzatvorená, bude GASTMA poskytovať Gastro zariadenia v cenách podľa aktuálneho platného cenníka GASTMA. Cenník je GASTMA oprávnený jednostranne meniť.

2. Predajná cena Gastro zariadení zahŕňa clo, kurzové rozdiely, slovenský manuál, všetky poplatky vrátane dane, uvedenia dodaného zariadenia do prevádzky, zabezpečenia prehlásenia o zhode a certifikátov. Predajná cena zahŕňa náklady na dopravu do miesta plnenia či zaškolenie personálu v prípade, ak je to v príslušnej Zmluve dojednané. Inak idú náklady na dopravu či náklady na zaškolenie personálu na ťarchu Zákazníka a budú účtované samostatne.

3. GASTMA sa zaväzuje dodržiavať  novelu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len “zákon o DPH“), ktorá nadobudla účinnosť 1.1.2016 podľa ktorej pribudlo k doterajším prípadom prenosu daňovej povinnosti v zmysle §69 ods. 12 nové písmeno j) - prenos daňovej povinnosti na odberateľa („reverse charge“). Podľa uvedeného paragrafu je zo strany dodávateľa dodanie a montáž gastronomických zariadení (sporák, umývačka.....) zaradené do sekcie F osobitného predpisu a oslobodené od DPH /inštalácia z pohľadu napojenia do siete, okrem tých zariadení, ktoré sa len zapoja do zásuvky/. GASTMA ako dodávateľ  Gastro zariadenia spadajúceho do kategórie F kategorizácie CPA nie je vďaka režimu prenosu daňovej povinnosti osobou povinnou platiť DPH, preto k cene dodaných prác alebo ďalších položiek DPH neuplatní, a pre odberateľa vyhotoví faktúru v cene bez DPH so slovnou informáciou „prenesenie daňovej povinnosti“ a daňová povinnosť je prenesená na odberateľa.
 

Článok 5
Platobné podmienky
1. Právo na zaplatenie dohodnutej ceny za Gastro zariadenia, vzniká GASTME riadnym splnením záväzku, a to prebratím či poskytnutím prevzatia Gastro zariadenia spôsobom a v mieste plnenia v súlade s uzatvorenou Zmluvou. Zmluvné strany si vopred v zmluve dojednajú platobné podmienky, a to či zákazník zaplatí plnú sumu za dodané tovary a služby alebo zaplatí zálohu či viaceré čiastkové zálohy.
2. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť, že zákazník je povinný uhradiť GASTME  zálohu na dodávku Gastro zariadenia v dohodnutej výške pred začatím dodania Gastro zariadení  podľa čl. 6 odst. 2 týchto VOP GASTMA, kedy presný termín a forma zaplatenia zálohy budú zmluvnými stranami presne dojednané. Záloha bude uhradená na základe zálohovej faktúry. Táto záloha bude pri konečnom vyúčtovaní ceny započítaná.
3. Ako podklad pre zaplatenie dohodnutej ceny za Gastro zariadenia budú vystavené faktúry či jedna faktúra, a to na základe jednotlivých plnení v súlade s príslušnými dodacími listami, preberacími protokolmi či servisnými zásahmi.
4. Zostatková časť ceny za dodané Gastro zariadenia je splatná v termíne podľa podmienok uvedených v uzatvorenej Zmluve, a to na základe daňového dokladu vystaveného GASTMA do 5 pracovných dní od dodania Gastro zariadenia. Pokiaľ nebol termín splatnosti zmluvnými stranami dojednaný, lehota splatnosti je 10 dní od zdaniteľného plnenia faktúry.
5. Pokiaľ faktúra vystavená GASTMOU nebude obsahovať nižšie uvedené náležitosti, má Zákazník právo takú faktúru do 3 dní od jej doručenia vrátiť. GASTMA podľa charakteru nedostatkov faktúru opraví alebo  vystaví novú faktúru.
6. Faktúra musí mať tieto náležitosti:
a) označenie faktúry a jej číslo
b) označenie zmluvných strán, ich sídla, identifikačné čísla
c) daňové identifikačné číslo zmluvných strán
d) obsah dodávky
e) jednotkovú cenu alebo informáciu o cene za 1 ks či inú mernú jednotku a množstvo
f) celkovú fakturovanú čiastku a náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty
g) dátum vyhotovenia účtovného dokladu
h) dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia, ak nie je zhodný s okamihom vyhotovenia účtovného dokladu
i) lehota splatnosti faktúry
j) označenie banky a číslo účtu, na ktorý má byť zaplatené
k) pečiatka a podpis zodpovednej osoby
7. Zákazník je povinný zaplatiť GASTME dohodnutú cenu (ak cena nebola dohodnutá, tak cenu pre GASTMU zvyčajnú) za objednané a riadne dodané Gastro zariadenia  v dojednaných lehotách splatnosti (zálohové platby, zostatková časť ceny), ak neboli dojednané, tak v lehote uvedenej vo vystavenej faktúre či uzatvorenej Zmluve, a to v hotovosti či bezhotovostným prevodom na účet uvedený na faktúre či v Zmluve. Ak nie je zmluvnými stranami dojednané inak, bezhotovostná platba sa považuje za uskutočnenú dňom pripísania príslušnej čiastky na účet GASTMA.
8. V prípade omeškania s platbou zálohy či inej platby splatnej pred termínom dokončenia dodávky Gastro je GASTMA oprávnený prerušiť realizáciu dodávky Gastro a predĺžiť termín plnenia dodávky Gastro o dobu meškania s príslušnou platbou.
9. Zmluvné strany si dojednali, že v prípade omeškania s platbou (zálohou či iným peňažným plnením) je GASTMA oprávnený požadovať po Zákazníkovi zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,05% p.a. z dohodnutej ceny za každý deň omeškania s platbou.
10. Pokiaľ Zákazník bude povinný GASTME hradiť viac záväzkov a poskytnuté plnenie nebude označené variabilným symbolom a nepokryje všetky záväzky, je na vôli spoločnosti GASTMA, na aké záväzky takéto plnenie použije.

Článok 6
 Dodacie podmienky
1. GASTMA dodá objednané Gastro v zmluvnej lehote uvedenej v uzatvorenej Zmluve alebo objednávke.
2. K dodaniu a odovzdaniu objednaného Gastro môže dôjsť:
a) vyzdvihnutím Gastro zariadenia Zákazníkom v sídle či prevádzke GASTMA,
b) dopravením Gastro zariadenia do miesta plnenia na vlastné nebezpečenstvo a jeho odovzdaním Zákazníkovi,
c) dopravením Gastro zariadenia do miesta plnenia na vlastné nebezpečenstvo, inštaláciou Gastro a jeho odovzdaním Zákazníkovi,
d) prevedením Gastro zariadenia a odovzdaním Zákazníkovi.
3. V prípadoch, keď GASTMA bude zabezpečovať dopravu cez tretiu osobu, odovzdá Zákazníkovi písomnú informáciu o zabezpečení prepravy Gastro zariadenia do miesta riadneho plnenia.
4. Dodaním Gastro zariadenia sa pre zmluvu o dielo rozumie odovzdanie riadne dokončeného diela Zákazníkovi a protokolárne prevzatie dokončeného diela Zákazníkom vrátane sprievodných dokladov. Pokiaľ Zákazník odmietne dokončené dielo prevziať, považuje sa za dodanie Gastro zariadenia okamih odmietnutia či neposkytnutia dostatočnej súčinnosti Zákazníka s prevzatím diela. Za protokolárne prevzatie sa považuje predovšetkým potvrdenie protokolu o odovzdaní a prevzatí Gastro zariadenia. V prípade kúpnej zmluvy sa za dodanie Gastro zariadenia považuje odovzdanie Gastro zariadenia v mieste plnenia a jeho protokolárne prevzatie Zákazníkom. Za protokolárne prevzatie sa považuje predovšetkým potvrdenie dodacieho listu či protokolu o odovzdaní a prevzatí Gastro zariadenia. Dodací list alebo odovzdávací protokol potvrdí Zákazník alebo osoba oprávnená za Zákazníka Gastro zariadenia prevziať a uviesť svoje meno a priezvisko prípadne použiť pečiatku Zákazníka. V prípade servisnej činnosti sa považuje za prevedenie služby potvrdenie servisného zásahu, ktorý špecifikuje rozsah servisnej činnosti vrátane použitého materiálu a je záväzným podkladom pre fakturáciu.
5. Gastro zariadenia v prípade zmluvy o dielo s montážou sa považuje za riadne dokončené, i v prípade, že vykazuje drobné chyby a nedorobky, ktoré samy o sebe ani vo svojom súhrne nebráni riadnemu a bezpečnému užívaniu dodaného Gastro.
6. Prípadné chyby a nedorobky, ktoré sa vyskytnú pri preberacom konaní, budú odstránené GASTMA v termíne písomne dohodnutom pri preberacom konaní v protokole o odovzdaní a prevzatí Gastro zariadenia.
7. GASTMA sa zaväzuje odovzdať zákazníkovi všetky doklady potrebné k prevzatiu a užívaniu Gastro zariadenia, a to hlavne dodací list prípadne záručný list, návod k obsluhe a údržbe tovaru v slovenskom jazyku, poprípade preberací protokol.
8. V uzatvorenej Zmluve si zmluvné strany dojednajú termín dodávky. GASTMA sa zaväzuje v dojednanej lehote Gastro zariadenia odborne zapojiť a uviesť do prevádzky. Pokiaľ bolo zmluvnými stranami dojednané zaškolenie obsluhy, zaškolí GASTMA Zákazníkom vybraný personál k obsluhe dodaného Gastro zariadenia. Školenie vykoná odborný zamestnanec GASTMA po odovzdaní a prevzatí Gastro zariadenia v mieste a termínoch stanovených v Zmluve.
9. Rozsah zaškolenia obsluhy bude dojednaný zmluvnými stranami v dňoch, kde jedným dňom školenia sa rozumie maximálne rozsah aktívneho varenia jednej pracovnej zmeny.

Článok 7
Miesto plnenia
1. Miesto plnenia bude stanovené v uzatvorenej zmluve alebo objednávke, a to presnou adresou.
2. Miesto plnenia možno meniť len písomnou dohodou zmluvných strán. V prípade, že ku dňu uzatvorenia Zmluvy nie je známe miesto plnenia, sú zmluvné strany povinné toto miesto plnenia určiť v čo najkratšom možnom termíne. Pokiaľ tak neučinia, je za miesto plnenia považovaná adresa sídlo či miesto podnikania Zákazníka. Náklady vzniknuté porušením tejto povinnosti nesie Zákazník.
3. Zákazník je povinný zaistiť pripravenosť miesta dodania a inštalácie podľa odovzdaných podkladov od GASTMA či tretích osôb (napr. projektanta) s dostatočným predstihom. Konkrétny termín pre pripravenosť bude zmluvnými stranami stanovený. Zákazník je taktiež povinný poskytnúť GASTMA akúkoľvek inú potrebnú súčinnosť pre riadne a včasné dodanie Gastro zariadenia.
4. Ak nedodrží zákazník dojednané termíny súčinnosti, je GASTMA oprávnený prerušiť realizáciu dodávky Gastro zariadenia a predĺžiť termín plnenia dodávky Gastro zariadenia o dobu omeškania v plnení každého jednotlivého termínu.

Článok 8
Neúplná dodávka
1. V prípade ak GASTMA dodá Zákazníkovi neúplnú dodávku objednaného Gastro zariadenia, obsah dodávky musí byť odsúhlasený obidvoma zmluvnými stranami na dodacom liste či odovzdávacom protokole. Tento súhlas nie je možné považovať za zmenu Zmluvy v objednanom množstve tovaru. Ak sa nedohodnú zmluvné strany inak, GASTMA dodá ostatné objednané Gastro zariadenia Zákazníkovi v najbližšej možnej dobe.

Článok 9
Zodpovednosť za chyby
1. Zákazník sa zaväzuje užívať a prevádzkovať Gastro zariadenia v súlade s návodmi k obsluhe a údržbe, ktoré mu spoločne s dodávkou Gastro zariadenia odovzdal GASTMA, a podľa pokynov GASTMA a nepripustiť, aby zariadenie obsluhovala osoba, ktorá neprešla technickým zaškolením vykonaným GASTMA či už odborne zaškoleným personálom. Zákazník sa rovnako zaväzuje používať výhradne umývaciu chémiu predpísanú GASTMA či výrobcom po celú dobu trvania záručnej doby. Za porušenie tejto povinnosti je GASTMA oprávnený skrátiť Zákazníkovi poskytnutú záruku za akosť o 12 mesiacov.
2. Zákazník berie na vedomie, že s prevádzkovaním dodaných zariadení technológie Gastro zariadenia je rovnako povinný dodržiavať všetky právne predpisy vzťahujúce sa k oblasti verejného stravovania, ktorých nedodržanie by mohlo mať vplyv na také vlastnosti Gastro zariadenia, že by sa mohlo stať nespôsobilé  pre použitie k účelu, pre ktorý bolo vyrobené. V takom prípade nie je možné uznať reklamovanú chybu, na ktorú by sa inak vzťahovala záruka na akosť.
3. V prípade poškodenia dodaného Gastro zariadenia jednou zo zmluvných strán nesie táto zmluvná strana všetku zodpovednosť a je povinná nahradiť preukázateľne vzniknutú škodu poškodenej zmluvnej strane.
4. Spoločnosť GASTMA prehlasuje, že dodávané Gastro zariadenia nemá žiadne právne chyby.


Článok 10
Záručné podmienky
1. GASTMA zodpovedá za chyby Gastro zariadenia ním dodané v nižšie uvedenom rozsahu.
2. Záruka za akosť je poskytovaná na všetky GASTMA dodané Gastro zariadenia (tovar, zariadenie, montáže a servisné práce). Na Gastro chémiu je poskytovaná záruka za akosť podľa odst. 5, najdlhšie však po jej expiračnú dobu.
3. Zárukou za akosť preberá GASTMA písomne záväzok, že dodané Gastro zariadenia bude po určitú dobu spôsobilé pre použitie účelu , pre ktorý bolo vyrobené. Záruka sa teda vzťahuje na chyby vzniknuté pri výrobe alebo chybou materiálu a na činnosť Gastro zariadenia, ak bolo správne a odborne nainštalované a používané v súlade s návodom na použitie, prevádzkovou údržbou a právnymi predpismi podľa čl. 9 odst. 2..
4. Poskytnutie záväzku GASTMA záruky za akosť a nárok Zákazníka na uplatnenie práva záruky na akosť Gastro zariadenia vyplýva buď zo zmluvného vzťahu (dodávacieho listu, odovzdávacieho protokolu, servisného zásahu), alebo z prehlásenia GASTMA, vo forme „dodacieho a záručného listu“. Predovšetkým v prípadoch servisných opráv je servisný zásah jediným akceptovateľným dôkazom nároku Zákazníka na záruku. Vo vlastnom záujme by ho mal Zákazník starostlivo uschovať. Servisný zásah obsahuje všetky potrebné náležitosti k uplatneniu práva na záruku.
5. GASTMA poskytuje Zákazníkovi záruku na dodané Gastro zariadenia. Ak nie je špecifikované či dojednané zmluvnými stranami inak, je záruka za akosť 12 mesiacov (pri predaji tovaru fyzickej osobe či organizácii, ktorá koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti v zmysle § 429 Obchodného zákonníka) odo dňa uvedenia zariadenia do prevádzky. Výnimkou môžu byť zariadenia od výrobcov Liebherr, Retigo a Winterhalter, u ktorých poskytujeme záruku 24 mesiacov na základe poskytnutej záruky a splnení podmienok pre získanie tejto záruky od výrobcu, pokiaľ nie je zmluvou stanovené inak.
6. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Zákazník nemôže užívať Gastro zariadenia pre jeho chyby, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť. V tomto prípade sa záručná doba predlžuje o dobu, po ktorú bolo Gastro zariadenia v záručnej oprave v GASTMA či poverenom servisnom stredisku, tzn. počínajúc dňom prevzatia Gastro zariadenia k oprave a končiac dňom ukončenia opravy a umožnenia prevzatia opraveného Gastro zariadenia z opravy. Pri prevzatí je Zákazník povinný prekontrolovať servisný zásah a po odsúhlasení údajov svojím podpisom potvrdiť správnosť údajov. Ak bude pri oprave zistená chyba nespadajúca do záruky, je Zákazník povinný uhradiť náklady spojené s touto opravou takejto chyby.
7. Zmluvné strany si dojednali, že GASTMA bude Zákazníkovi poskytovať záručný i pozáručný servis. GASTMA je oprávnený zaistiť záručný aj pozáručný servis prostredníctvom akreditovaného servisného strediska GASTMA alebo osoby, s ktorou má GASTMA uzatvorenú Zmluvu o servisnom zastúpení či obdobný zmluvný vzťah. Ak sa nedohodnú zmluvné strany inak. V takom prípade musí byť dohoda vykonaná písomne a bude považovaná za dodatok Zmluvy.
8. GASTMA neposkytuje záruku za akosť na:
a) na bežné opotrebovanie a mechanické poškodenie spôsobené nesprávnym používaním zariadenia,
b) chyby spôsobené vonkajšími podmienkami, ako sú napríklad poškodenia vzniknuté v dôsledku prepravy zabezpečovanej Zákazníkom, neodbornej manipulácie, neprimeraného násilia, neodvratnej udalosti,
c) chyby spôsobené poruchami vo vonkajších rozvodných a inžinierskych sieťach a alebo domových inštaláciách, nevhodnými prevádzkovými podmienkami, neodbornou inštaláciou alebo neoprávneným zásahom Zákazníka, alebo inej neoprávnenej osoby,
d) výmeny žiaroviek, snímateľných častí osvetlení, prevádzkových a montážnych tesnení z gumy, plastických hmôt a iných materiálov, dielov poškodených zavápnením, apod.,
e) zásahy spojené s bežnou údržbou prístroja, ako sú napríklad čistenie, odvápnenie, nastavenie ovládacích prvkov alebo nastavenie prevádzkových parametrov,
f) na Gastro, ktoré nebolo Zákazníkom uhradené v termíne splatnosti,
g) na chyby spôsobené vodou, požiarom, elektrickým skratom v silnoprúdovej sieti a vyššou mocou,
h) na gumové tesnenia a zavápnenie konvektomatu.
9. Vyššie uvedená záruka za akosť je podmienená tým, že Zákazník neporuší svoj záväzok uvedený v čl. 9 odst. 1 a 2 týchto VOP GASTMA a zapojenie dodaného Gastro zariadenia, jeho uvedenie do prevádzky a záručný servis zaistí pre Zákazníka priamo GASTMA či ním poverená osoba. Pokiaľ Zákazník poruší vyššie uvedené povinnosti, záruka za akosť zaniká. Záruka za akosť zaniká i pokiaľ:
a) bude dodané Gastro poškodené alebo zničené v dôsledku vyššej moci,
b) ak nebude Zákazník používať k prevádzke, čisteniu a údržbe Gastro chémiu a iné prevádzkové látky predpísané GASTMA alebo výrobcom, v prípade predpísanej chémie a iných prevádzkových látok GASTMA i výrobcom má prednosť požiadavka GASTMA,
c) ak umožní Zákazník servisný zásah na Gastro zariadenia inej osobe ako GASTMA alebo im poverenej osobe,
d) ak nezaistí Zákazník doporučenú opravu Gastro zariadenia v súlade s týmito VOP GASTMA a ak tým spôsobí zhoršenie technického stavu Gastro zariadenia, prípadne jeho zničenie,
e) ak nedodrží Zákazník podmienky prevádzkovej služby podľa odst. 10 tohto článku a preventívnych prehliadok dané GASTMA alebo výrobcom, v prípade podmienok prevádzkovej údržby stanovených GASTMA i výrobcom majú prednosť podmienky stanovené GASTMA,
f) Zákazník dodané Gastro zariadenia neuhradil v termíne splatnosti,
g) Ak nedodrží Zákazník podmienky prevádzkovej údržby podľa návodu k obsluhe.
10. Prevádzkovou údržbou sa rozumie pravidelný odborný mimozáručný servis vykonaný GASTMA či ním poverenou osobou, a to za úplatu:
a) odvápňovanie parných a vodných systémov (s vykurovacími telesami) v rozsahu a početnosti závislom na tvrdosti prevádzkovej vody – čím tvrdšia voda, tým väčší rozsah i početnosť odvápňovania za určité časové obdobie,
b) výmena vzduchových filtrov, alebo čistenie vzduchových labyrintov elektroník a iných častí zariadení citlivých na prach, mastnotu, t.j. zložky vyskytujúce sa vo vzduchu ako aerosóly; to platí aj pre čistenie kondenzátorov chladenia z hľadiska ich priechodnosti, pretože to má zásadný vplyv na účinnosť chladenia a životnosť motor-kompresorov chladiacich agregátov,
c) doplňovanie a výmeny prevádzkových médií (chladív a olejov), ktoré vykazujú buď prirodzený úbytok, alebo prevádzková neúčinnosť,
d) čistenie vodných, plynových a odpadových ventilov a ich sieťok od nečistôt a usadenín,
e) čistenie pneumatických bezpečnostných systémov tlakových zariadení,
f) nastavovanie a doťahovanie mechanických častí,
g) kontrolu vodných, plynových, odpadových a chladiacich systémov na únik médií,
h) kontrola a ošetrovanie elektrických kontaktov a kabeláže,
i) nastavovanie horákov plynových zariadení z hľadiska prípustného obsahu spalín, ktoré produkujú.
j) pravidelné čistenie, udržiavanie tesnení  a priestorov varných zariadení.
11. V záručnom období je Zákazník povinný prevádzkovať dodané Gastro zariadenia podľa návodov k jednotlivým zariadeniam a u vybraného Gastro zariadenia vykonávať pravidelné profylaktické prehliadky podľa odporúčaní GASTMA.
 

Článok 11
 Pozáručné podmienky
1. Zmluvné strany sa dohodli, že GASTMA bude poskytovať zákazníkovi servisné služby i po uplynutí záručnej doby.
2. Servisné práce vykonané po uplynutí záručnej doby či servisné práce vykonané v záručnej dobe, na ktoré sa však záruka za akosť nevzťahuje (ďalej len „pozáručné opravy“) poskytuje GASTMA záruku za akosť v dobe 6 mesiacov na prácu i na náhradné diely, ktoré boli pri pozáručnej oprave vymenené, a ktoré nespadajú pod čl. 10 odst. 8 písm. d) a to v rozsahu úkonov uvedených v servisnom zásahu. Pre uznanie chyby je nutné tento servisný zásah vždy predložiť.
3. Záruka za akosť podľa tohto článku je rovnako podmienená dodržaním VOP GASTMA, predovšetkým čl. 9 odst. 1. a 2. A čl. 10 odst. 9., pretože len tak môže GASTMA garantovať správnosť a funkčnosť pozáručnej opravy. Pokiaľ Zákazník nedodrží tieto podmienky, nemá nárok na poskytnutie záruky za akosť na pozáručnú opravu podľa odst. 2 tohto článku.
4. Pozáručné opravy vykoná GASTMA či autorizované servisné stredisko GASTMA alebo najbližšie autorizované stredisko, ktorého adresu a telefonické spojenie oznámi GASTMA na požiadanie, a to na základe predloženého servisného zásahu podľa odst. 2 tohto článku.


Článok 12
Reklamácia
1. Zákazník (či ním poverená tretia osoba) je povinný pri zložení Gastro zariadenia, ak dochádza k prevzatiu Gastro zariadenia v sídle či prevádzke GASTMA, Gastro zariadenia prezrieť, hlavne z dôvodu, či nemá žiadnu zjavnú chybu či poškodený obal. Ak zistí zákazník na Gastro zariadeniach zjavnú chybu či poškodený obal, je povinný na toto upozorniť okamžite skladajúcu osobu či dovozcu a zaznamenať takúto skutočnosť do dodacieho listu, odovzdávacieho protokolu, servisného zásahu alebo iného obdobného dokladu. GASTMA je povinný zákazníkovi zistenú chybu odstrániť, a to v najbližšom možnom termíne podľa povahy zistenej chyby.
2. V prípade zistenia skrytých chýb Gastro zariadení, na ktoré sa vzťahuje záruka na akosť, je Zákazník oprávnený uplatniť svoj nárok na záruku za akosť v GASTMA týmito spôsobmi:
a) telefonicky na hot line: +421 903 908 187 pre urgentné nahlásenie porúch – havárie
b) telefonicky na číslo: +421/55 643 91 93, +421 903 640 120
c) e-mailom na adresu: servis@gastma.sk
d) poštou na adresu: Dénešova 10, 040 23 Košice.
3. Reklamačné konanie je zahájené vykonaním reklamačného oznámenia Zákazníkom GASTMA podľa odst. 2. Zákazník súhlasí, že v prípade spomínaného dátumu zahájenia reklamačného konania bude rozhodujúci dátum zápisu reklamačného oznámenia v systéme GASTMA.
4. Ak nie je dohodnuté inak, je Zákazník povinný zahájiť reklamačné konanie do 3 pracovných dní odo dňa, kedy skrytú poruchu zistil či pri vynaložení odbornej starostlivosti mohol zistiť. Po uplynutí tejto lehoty nárok na uplatnenie záruky za akosť zaniká.
5. Zákazník, ktorý uplatňuje právo na reklamáciu, je povinný poskytnúť GASTMA či servisnému stredisku všestrannú súčinnosť potrebnú k riadnemu vykonaniu reklamácie, predovšetkým ho včas, úplne a pravdivo informovať o skutočnostiach významných pre vykonanie reklamácie. Ak je reklamácia podávaná zástupcom Zákazníka, má rovnakú povinnosť i tento zástupca s tým, že je tiež navyše povinný preukázať GASTMA či servisnému stredisku svoje právo Zákazníka zastupovať. Porušenie tejto povinnosti ide na ťarchu Zákazníka, v ktorého prospech bola reklamácia vykonaná. GASTMA sa zaväzuje odstrániť reklamované chyby v najbližšom možnom termíne, najneskôr však do 30 dní odo dňa zahájenia reklamačného konania. Pokiaľ odstránenie reklamovanej chyby bude ťažké a časovo náročné, vyhradzuje si GASTMA právo predĺžiť dobu reklamačného konania na 60 dní.

Článok 13
 Odstúpenie od zmluvy
1. GASTMA má právo od uzatvorenej Zmluvy odstúpiť v prípade, že Zákazník nedodrží svoje povinnosti uvedené v čl. 7. odst. 3.
2. GASTMA má právo od uzatvorenej Zmluvy odstúpiť v prípade, že sa Zákazník dostane do omeškania so splácaním zálohy či akejkoľvek inej platby, ku ktorej má povinnosť z predmetnej Zmluvy, po dobu dlhšiu ako 10 dní.
3. Zákazník má právo od uzatvorenej Zmluvy odstúpiť v prípade, že GASTMA bude v omeškaní s plnením svojho záväzku (dodaním Gastro) po dobu dlhšiu ako 10 dní.
4. Odstúpenie od Zmluvy je účinné okamihom doručenia druhej zmluvnej strane.

Článok 14
Výhrada vlastníctva
1. Zákazník nadobudne vlastnícke právo k dodanému Gastro zariadeniu až po úplnom  zaplatení celej dohodnutej ceny.
2. Zákazník udeľuje GASTME súhlas, že v prípade omeškania s akoukoľvek platbou dlhšou ako 14 dní je GASTMA oprávnený demontovať a odviesť dodané Gastro zariadenia v hodnote dodaného a nesplateného Gastro zariadenia a v hodnote vo výške vzniknutej škody. Zákazník súčasne udeľuje GASTME oprávnenie ku vstupu do príslušných priestorov k zaisteniu, demontáži a odvezeniu vyššie uvedeného Gastro zariadenia.

Článok
15 Prechod rizika
1. Nebezpečenstvo škody na dodanom Gastro prechádza na Zákazníka.
a) zložením Gastro zariadenia v mieste plnenia či inom mieste určenom Zákazníkom či ním poverenou osobou. Ak Zákazník nebude môcť byť prítomný pri prevzatí Gastro zariadenia, je povinný zabezpečiť za seba tretiu osobu, ktorú poverí k prevzatiu skladaného Gastro zariadenia. Ak tak neučiní, pôjde takéto porušenie povinnosti na ťarchu Zákazníka v prípade sporných nárokov záruky za akosť či dodaný tovar.
b) Prevzatím Gastro zariadenia Zákazníkom či ním poverenou osobou v sídle alebo prevádzke GASTMA podľa skutočnosti, ktorá nastane skôr.

Článok 16
Zodpovednosť vylučujúce okolnosti
1. Zmluvné strany nie sú zodpovedné za čiastočné alebo úplne nesplnenie zmluvných záväzkov, ak sa tak stalo v dôsledku vyššej moci. Za vyššiu moc sa považujú okolnosti, ktoré vznikli po uzatvorení zmluvy v dôsledku nepredvídateľných a iných neodvrátiteľných udalostí mimoriadnej povahy, a nie je možné rozumne predpokladať, že by strana dotknutá takouto okolnosťou túto okolnosť ako prekážku odvrátila alebo prekonala.
2. V každom prípade je však strana postihnutá vyššou mocou povinná neodkladne druhú stranu o výskyte vyššej moci písomne informovať a previesť neodkladne všetky opatrenia k vylúčeniu škôd.
3. V prípade vyššej moci sa predlžuje lehota k splneniu povinnosti o dobu, behom ktorej budú následky vyššej moci trvať vrátane doby preukázateľne nutnej k ich odstráneniu. O ukončení vyššej moci a odstránení následkov musí postihnutá strana druhú stranu písomne informovať.

Článok 17
Zachovanie mlčanlivosti
1. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach a informáciách týkajúcich sa druhej zmluvnej strany, jej obchodnej, prevádzkovej, technickej či inej činnosti alebo takej činnosti akýchkoľvek tretích osôb, ktoré získajú na základe Zmluvy a/alebo v súvislosti s ňou. Zmluvné strany nemôžu takéto skutočnosti a informácie rovnako použiť pre potreby a prospech akejkoľvek tretej osoby.
2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že zaviažu k mlčanlivosti v rovnakom rozsahu, aký je uvedený v článku 17. odst. 1 týchto VOP GASTMA, všetkých svojich zamestnancov alebo akékoľvek tretie osoby poverené k vykonávaniu Zmluvy.

Článok
18 Zmluvné pokuty
1. V prípade, že GASTMA nedodrží dobu plnenia, dojednanú so Zákazníkom, zaväzuje sa uhradiť zákazníkovi dohodnutú zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny nedodaného Gastro.
2. V prípade, že Zákazník odmietne prevziať Gastro zariadenia, ak neposkytne GASTMA dostatočnú súčinnosť alebo iným spôsobom znemožní GASTMA splniť záväzok – dodať Gastro zariadenia a odovzdať ho, zaväzuje sa Zákazník uhradiť GASTMA zmluvnú pokutu vo výške 20 % z ceny neodobraného Gastro zariadenia.
3. Zákazník je oprávnený k vykonaniu storna záväznej objednávky či uzatvorenej Zmluvy pred termínom plnenia zo strany GASTMA. GASTMA je oprávnený požadovať za storno objednávky zmluvnú pokutu vo výške 30% z ceny záväzne objednaného Gastro zariadenia.
4. Ujednaním o zmluvnej pokute nie je dotknuté právo na náhradu škody, ktorá by vznikla GASTMA jednaním či nečinnosťou Zákazníka.
5. GASTMA má právo započítať zaplatenú zálohu na cenu Gastra proti zmluvnej pokute či náhrade škody.
6. Pre prípad porušenia záväzku zachovania mlčanlivosti podľa článku 17 dojednávajú zmluvné strany zmluvnú pokutu vo výške 2 000 € (slovom: Dvetisíc EUR) za každé jednotlivé porušenie tohto záväzku zachovania mlčanlivosti. Zmluvnú pokutu je zmluvná strana povinná zaplatiť v lehote pätnástich (15)dní odo dňa, kedy o to druhá zmluvná strana písomne požiada a svoj nárok riadne doloží. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká právo na náhradu škody, ktorá zmluvnej strane vznikla porušením tohto záväzku.

Článok 19
Riešenie sporov – rozhodcovská doložka
1. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť všetky spory, vzniknuté medzi nimi z právnych vzťahov založených touto Zmluvou alebo v súvislosti s ňou, zmierlivou cestou.
2. Ak nie je vyriešenie sporu zmierlivou cestou možné, zmluvné strany sa dohodli, že Zákazník bude riešiť spor pomocou všeobecných súdov SR a GASTMA bude mať možnosť voľby, či prípadný spor bude rozhodovaný v rozhodcovskom konaní alebo všeobecnými súdmi SR.

Článok 20
Ostatné dojednania
1. Ukončením platnosti a účinnosti Zmluvy však nezaniká nárok na náhradu škody, spôsobenú porušením Zmluvy ani nárok na zmluvnú pokutu podľa Zmluvy.
2. Pokiaľ sa akékoľvek ustanovenie týchto VOP GASTMA stane neplatným či nevymáhateľným, nebude to mať vplyv na platnosť a vymáhateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP GASTMA. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenie novým ustanovením, ktorého znenie bude zodpovedať úmyslu vyjadrenému pôvodným ustanovením a týmito VOP GASTMA ako celkom. Všetky zmeny týchto VOP GASTMA musia byť vyhotovené písomne buď priamo konkrétnou Zmluvou alebo formou číslovaných dodatkov podpísaných obidvomi zmluvnými stranami.
3. V prípade, že Zákazník nezaplatí cenu za dodané Gastro v dohodnutej lehote, dojednali si zmluvné strany nájomné za užívanie Gastro, ktoré je do jeho úplného zaplatenia vo vlastníctve GASTMA. Nájomné je dohodnuté vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny za každý deň trvania nájmu, odo dňa prevzatia Gastro do dňa, kedy dohodnutú cenu za Gastro Zákazník GASTMA úplne zaplatí.
4. Zákazník výslovne prehlasuje, že má všetky nutné povolenia a splnil všetky potrebné ohlasovacie povinnosti, ktoré vyplývajú z príslušných právnych predpisov, nájomných zmlúv a iných právne zaväzujúcich dokumentov, a ktoré sú nevyhnutné k riadnemu dodaniu Gastro zariadenia. V prípade zistenia nedostatkov vo vyššie uvedených dokumentoch Zákazník výslovne prehlasuje, že preberá všetku zodpovednosť za prípadné následky z toho vzniknuté pre obe strany.

Článok 21
Záverečné dojednania
1. Tieto VOP GASTMA nadobúdajú platnosť a účinnosť ku dňu 1.6.2017
2. Tieto VOP GASTMA sú uverejnené na webových stránkach GASTMA alebo sa poskytujú druhej zmluvnej strane v tlačenej podobe iba k prvej Zmluve uzatvorenej medzi GASTMA a konkrétnym Zákazníkom, čím sa má za to, že sú druhej zmluvnej strane dostatočne známe, a to i pri uzatváraní ďalších zmlúv, pokiaľ si Zákazník výslovne VOP GASTMA nevyžiada.
3. V prípade neuzatvorenia konkrétnej špecifickej kúpnej zmluvy, zmluvy o dielo či inej zmluvy Zákazník prehlasuje, že sú mu VOP GASTMA dostatočne známe a súhlasí s nimi, čo potvrdzuje zaslaním objednávky, ktorá je pre neho záväzná.
4. GASTMA si vyhradzuje právo meniť tieto VOP GASTMA bez predchádzajúceho písomného upozornenia s tým, že Zákazník sa zaväzuje a súhlasí s tým, že bude sledovať webové stránky GASTMA, kde bude vždy uvedené aktuálne znenie. 

PRIHLÁS SA NA NEWSLETTER        Visual CAPTCHA